Посадові інструкції: чому вони потрібні сучасному бізнесу?

//Посадові інструкції: чому вони потрібні сучасному бізнесу?

Посадові інструкції: чому вони потрібні сучасному бізнесу?

Доволі часто власники бізнесу нехтують оформленням зі своїми працівниками такого документу, як посадова інструкція. Необхідно зауважити, що даремно. Адже, підписана працівником посадова інструкція не лише здатна запобігти застосуванню штрафу з боку Держпраці в розмірі одної мінімальної заробітної плати (з 01.09.2020 р. – 5 000 грн.). Належним чином складена і підписана посадова інструкція також є свідченням, що працівник обізнаний з колом своїх посадових обов’язків, а отже, в разі неналежного виконання працівником своїх обов’язків, у роботодавця є законна підстава притягнути такого працівника до дисциплінарної відповідальності, або навіть звільнити його.

Статтею 29 Кодексу законів про працю України (надалі – КЗпП) серед інших обов’язків роботодавця, передбачений обов’язок роз’яснити працівникові його права і обов’язки. Отже, посадовою інструкцією є первинний документ, який визначає коло обов’язків та відповідальності працівника, що займає певну посаду.

Посадові інструкції розробляються для всіх посад, які зазначені в штатному розписі підприємства. Винятком можуть бути керівні посади підрозділів підприємства, чиї права та обов’язки зазначаються в положеннях про такі підрозділи. Необхідно також вказати, що посадові інструкції мають розроблятися не лише на підприємствах, а і у фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю.

При розробці посадових інструкцій, за основу рекомендовано брати інструкції, представлені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, доповнюючи їх положеннями, які відповідають напрямку діяльності підприємства. Важливо, щоб посадова інструкція чітко і детально описувала вимоги до працівника, що займає певну посаду. В протилежному випадку, роботодавець не зможе притягнути працівника до відповідальності, якщо останній неналежним чином виконує свою роботу, або навпаки –  якщо працівник перевищив свої повноваження і цим завдав шкоду роботодавцю. Так, наприклад, пункт 1.7. Розділу І Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, затвердженого Наказом Мінфіну від 12.12.2012 № 1316, передбачає, що огляд проводиться виключно посадовими особами митних органів, у посадових інструкціях яких визначені відповідні права та обов’язки. Це означає, що огляд товарів або транспортних засобів працівником митниці, в посадовій інструкції якого не передбачено такого обов’язку, вважатиметься незаконним, і в разі наявності судової справи така обставина свідчитиме не на користь митних органів.

Посадові інструкції рекомендовано складати з таких розділів:

  • Загальні положення. У цьому розділі містяться основні дані про найменування посади, сферу діяльності працівника, найменування підрозділу, в якому працює працівник, порядок призначення на посаду та припинення виконання посадових обов’язків, безпосередню підпорядкованість, кваліфікаційні вимоги до працівника, наявність підлеглих, перелік основних законодавчих актів, інших нормативних актів, якими керується в роботі працівник, порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, хвороба, інші поважні причини), а також хто заміщує його.
  • Завдання та обов’язки. Цей розділ характеризує зміст діяльності працівника, визначає самостійну ділянку роботи відповідно до положення про підрозділ, яка може визначатися виділенням групи питань з відповідних напрямів або закріпленням за працівником конкретних об’єктів управління, або як конкретні самостійні питання. У цьому розділі визначається перелік видів робіт, з яких складаються функції, що виконуються.
  • Права. Розділ визначає і наводить делеговані працівникові повноваження, за допомогою яких він має забезпечувати виконання покладених на нього завдань та обов’язків.
  • Відповідальність. У розділі містяться показники оцінки роботи працівника та межі його особистої відповідальності за результатами діяльності та виконання робіт.
  • Повинен знати. Розділ містить вимоги до спеціальних знань, умінь, майстерності працівників відповідно до реальних умов їхньої діяльності, особливостей устаткування, інструментів, матеріалів тощо, достатніх для якісного виконання покладених на них завдань та обов’язків, а також знань нормативно-правових актів і нормативних документів, потрібних для якісного виконання посадових функцій.
  • Кваліфікаційні вимоги, що має містити норми, які стосуються освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів, професійної підготовки та досвіду роботи, достатніх для повного і якісного виконання робіт за посадою.
  • Взаємовідносини(зв’язки за посадою), яким визначається коло основних взаємозв’язків працівника із працівниками цього самого та інших структурних підрозділів, а також зі сторонніми підприємствами, організаціями й установами, з якими працівник має службові взаємовідносини, терміни отримання і надання взаємної інформації (за наявності), порядок погодження та затвердження відповідних документів тощо.

Посадові інструкції затверджуються наказом (розпорядженням) керівника, а потім доводяться до відома працівника під його підпис.

Отже, за наявності посадової інструкції працівник буде чітко знати права та обов’язки, що покладаються на нього під час виконання ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним та власником або уповноваженим ним органом з приводу їхнього виконання.

До складання кожної конкретної посадової інструкції слід підходити індивідуально. Тому, з метою досягнення позитивного результату та уникнення марного використання власного часу, розробку кадрових документів краще довірити спеціалістам.

By | 2020-10-13T16:14:45+00:00 13 Жовтня, 2020|Без рубрики|0 Comments